Proizvodi
Garantni uslovi

 RED COMPUTERS garantira da će proizvod, ako ga pravilno koristite , u garantnom roku pravilno funkcionirati. RED COMPUTERS se obavezuje da će na Vaš zahtjev, ako bude predocen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim prostorijama, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali prilikom upotrebe u vremenu za koje se daje garancija. Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis u garantnom roku ne bude uklonjen, RED COMPUTERS se obavezuje da će proizvod zamijeniti novim. U slučaju da popravak komponente traje duže od 7 dana, garantni rok se produžava za onoliko dana koliko dana je trajao popravak. RED COMPUTERS će osigurati servis i nakon garantnog roka!!!

Komponente u vrijednosti do 30KM imaju garanciju od 15 dana izuzev ako nije drugacije navedeno! Garancija počinje teći danom kupovine proizvoda na malo, što ćete dokazati potvrđenim garancijskim listom i maloprodajnim računom. Garancija ne vrijedi:

- ako se kupac nije pridržavao uputa za upotrebu proizvoda

- ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba

- ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom

- ako su u proizvod ugrađeni neorginalni dijelovi

- za oštećenja proizvoda nastalim nakon isporuke

- za kvarove nastale zbog neprimjerene radne okoline

- za kvarove i oštećenja izazvani višom silom

- za kvarove nastale zbog izhabanosti

- za kvarove nastale zbog neispravne strujne mreže i groma

- ako je vidljiv trag pokušaja odljepljivanja garantnih naljepnica sa prizvoda (računara) ili ako su iste odljepljene

- ako je kvar nastao usljed nepravilnog koristenja Software-a

- ako je na printeru odštampano više stranica nego što je deklarisano ili zapeku tinte

Sva vraćena roba ide prvo na testiranje, i tek kad se ustanovi kvar vraćamo popravljenu robu ili Vam je zamijenimo s novom (ispravnom). Prilikom vraćanja neispravne robe treba obavezno priložiti kopiju računa, OPIS KVARA, te kompletnu dokumentaciju i pribor (originalnu kutiju i pratecu opremu). Za takozvane "lažne" reklamacije naplaćivat će se pregled (ispravne komponente vraćene kao neispravne)!

 

 

Pročitajte i…
To-top